สวนสุนันทา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ผ่านนโยบายและการบริหารจัดการ การวิจัยและนวัตกรรม การเรียนการสอน ตลอดจนการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมกับชุมชน

นโยบาย

การวิจัย

นวัตกรรม

การเรียนการสอน

การบริการสังคม

กรณีศึกษา

การเรียนการสอน

English training activities for executives Teachers and staff at Sam Khok School according to the school development project under Pathum Thani Provincial Administrative Organization To be a school of excellence in language, academic year 2022

On March 29-30, 2023, College of Hospitality Industry Management Suan Sunandha Rajabhat University Organized English training activities for executives, teachers and personnel in Sam Khok School. according to the school development project under Pathum Thani Provincial Administrative Organization To be a school with excellence in language, academic year 2022 at The Grace Amphawa, Samut Songkhram. Led by Assistant Professor Dr. Krongthong Khairiree, head of the school development project under Pathum Thani Provincial Administrative Organization. To be a school of excellence in language It was an honor to preside over the opening ceremony jointly by Dr. Chuchart Thiengtham, Director of Sam Khok School. and was honored by Mr. Thanyattap Dejchotipon, Director of Education, Religion and Culture Division, Pathum Thani Provincial Administrative Organization. Welcoming remarks to administrators, teachers and personnel.

This activity is an activity to practice English skills with games. and creativity, culture (Interculturer) so that it can be applied to students In the English language activities, led by Assistant Professor Anantachai Eka and Mr.Mohamed Darma Rizal Khairiree, the activities brought fun and multicultural knowledge as well.

      

การเรียนการสอน

English training activities for executives Teachers and personnel at Wat Pa Ngio School according to the school development project under Pathum Thani Provincial Administrative Organization To be a school of excellence in language Academic Year 2022

On March 29-30, 2023, College of Hospitality Industry Management Suan Sunandha Rajabhat University Organized English training activities for executives, teachers and personnel at Wat Pa Ngio School. according to the school development project under Pathum Thani Provincial Administrative Organization To be a school of excellence in language Academic Year 2022 at Chuchai Buri, Amphawa. Led by Associate Professor Tassanee Siriwan, Deputy Dean for Planning and Quality Assurance, along with Dr. Boonthong Boontawee, head of the school development project under Pathum Thani Provincial Administrative Organization. To be a school of excellence in language.  Honored to preside over the opening ceremony jointly by Dr. Natchanan Choti Niran Rattananukul Director of Wat Pa Ngio School and was honored by Mr. Thanyattap Detchotipon, Director of the Division of Education, Religion and Culture, Pathum Thani Provincial Administrative Organization. Welcoming remarks to administrators, teachers and personnel.

      

การบริการสังคมไทยและสังคมโลก

Faculty of Science and Technology Visit the salt farm to plan the implementation of workshop activities Together with the people in Bang Kaeo Sub-district Samut Songkhram Province.

Thursday, April 20, 2023 Research and Academic Services Department Faculty of Science and Technology, led by Professor Dr. Ploy Sai Ohama, Head of Academic Services Project (Household No. 8) along with the team Went to the Na Kluea area, Bang Kaeo Subdistrict, Samut Songkhram Province, to collect data and conduct interviews. Households participating in the project improve the quality of life and raise the income level of people in grassroots communities. With science, technology and innovation, Samut Songkhram Province Fiscal year 2023

With community representatives attending the meeting and planning the workshop activities that will be held on April 27, 2023.

            

การบริการสังคมไทยและสังคมโลก

Research and development institute Suan Sunandha Rajabhat University Transfer knowledge of the Learning Center Project for Sustainable Development Goals (SDGs) for community resource management. Under the Rajabhat University strategy for local development at the Kaset Suan Nok Community Enterprise Learning Center Samut Songkhram Province

On February 9, 2023, Associate Professor Dr. Rojana Chandrasa, Director of the Research and Development Institute Assistant Professor Dr. Wat Ploysri, Ms. Thananya Santithamkul, Head of Academic Services Department and Ms. Jenjira Chinwong, research officer Organize knowledge transfer activities in the Learning Center Project for Sustainable Development Goals (SDGs) for community resource management. Under the Rajabhat University strategy for local development at the Kaset Suan Nok Community Enterprise Learning Center Bang Yi Rong Subdistrict Bang Bang Thi District Samut Songkhram Province with Mrs. Buppha Waiyacharoen and Mr. Seksan Waiyacharoen, president of the Suan Nok Agriculture Community Group He is a trainer giving knowledge on “making paper from rose stems” and “making tie-dyed fabric from natural dyes”. The center has the idea of using natural waste materials to create value and increase income for the community. In this activity, Professor Dr. Kraip Charoensopa, lecturer at the Faculty of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University Leading students from industrial arts and science majors Faculty of Industrial Technology Participate in order to integrate knowledge gained from activities with teaching in the field of study.

For such activities Research and development institute Suan Sunandha Rajabhat University We have driven to create a sustainable network of cooperation with the community. and encourage students to learn how to use natural resources available in the community Creating products creates added value. This is in line with the Sustainable Development Goals policy, in line with SDGs, Goal 4, Supporting lifelong learning opportunities, Goal 12, Ensuring sustainable production and consumption patterns. and Goal 17: Creating a cooperation network for sustainable development.

        

การบริการสังคมไทยและสังคมโลก

Training on creating products from leftovers (Less Waste)

On February 27, 2023, the Faculty of Fine and Applied Arts was led by Asst. Prof. Dr. Aekkaphong Inkua, Dean, along with Asst. Prof. Dr. Chanoknat Mayuso, Deputy Dean for Research and Academic Services and Asst. Prof. Nopadol Sangwanpet, Deputy Dean for Academic Affairs. Administer and students in the field of fashion design and lifestyle products Faculty of Fine and Applied Arts Suan Sunandha Rajabhat University Went to the area together with Phra Phutthabat District, led by Mr. Rueanglak Ruengmi, Phra Phutthabat District Chief. Saraburi Province Along with the village headman and headman, organized the activity “Training on creating products from leftovers (Less Waste)” including discarded marigold flowers. to be processed into paper and leftover incense sticks are processed into souvenirs.

The activity aims to bring back waste materials at all levels to creatively create new, environmentally friendly products. By using knowledge from research and creative work of students. Transferred to the community To develop spatial working skills and creating good consciousness To be a designer Taking into account the community and the environment are important

The activity was held at the Royal Initiative Project Learning Center. Saraburi Province, Village No. 6, Nong Kae Subdistrict, Phra Phutthabat District, Saraburi Province

      

การบริการสังคมไทยและสังคมโลก

Strategic academic service project Suan Sunandha Rajabhat University for local development Fiscal year 2023

Asst. Prof. Dr. Chanoknat Mayuso, Deputy Dean for Research and Academic Services, along with Asst. Prof. Nopadol Sangwanpet, Deputy Dean for Administration, and Ajarn Supawadee Juisuka, Lecturer in Fashion Design. Faculty of Fine and Applied Arts attended the meeting In the project to promote and develop community financial organizations organized by BAAC Bank at Amphawa Vocational College, Amphawa District, Samut Songkhram Province.

The participating community sectors include:

1.Community Enterprise Committee, Phraek Nam Daeng Community Financial Institution

2.Committee of the Sajja Sasom Wealth and Community Welfare Group, Phraek Nam Daeng Subdistrict

3. Phraek Nam Daeng Subdistrict Community Welfare Fund Committee

4.Sajja Savings Group Committee, Village No. 7, Ban Khlong Khut

It is an exchange of learning about the financial context of the community. To create guidelines for operations Strategic academic service project Suan Sunandha Rajabhat University for local development Fiscal year 2023