สวนสุนันทา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ผ่านนโยบายและการบริหารจัดการ การวิจัยและนวัตกรรม การเรียนการสอน ตลอดจนการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมกับชุมชน

นโยบายและการบริหารจัดการ

การวิจัยและนวัตกรรม

การเรียนการสอน

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

กรณีศึกษา

วิจัยและนวัตกรรม

นศ.สวนสุนันทา กับงาน Spinoffs สร้างธุรกิจจากทรัพย์สินทางปัญญา

วิจัยและนวัตกรรม

         นศ.สวนสุนันทา กับงาน Spinoffs สร้างธุรกิจจากทรัพย์สินทางปัญญา

            นศ.สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตกรรม นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จนเกิดเป็นธุรกิจ โฮม เดคคอร์เรชั่น การรับออกแบบตกแต่งที่พักอาศัย และบริการผ้าม่านครบวงจร และ ธุรกิจเสื้อยืดมือสอง

   

Read More »
วิจัยและนวัตกรรม

Bio-cushioning Material

การวิจัยและนวัตกรรม 

Product : Bio-cushioning Material
Inventor
: Ms. Piyaon Sriwan
Prize
: Gold Medal from ARCHIMEDES 2020 (XXIII Moscow International Inventions and Innovative Technology Salon) March 24-27, 2020 

 

The Bio-cushioning Material from Banana Trunk can substitute cushioning from foam or plastic.

Product appearance is similar to commercial packaging peanut. The bio-cushioning material was tested for package performance, which showed no damage on fragile object during shipping. They are light weight, low-cost, Bio-Organic material, natural green color, it is also increasing the value of the agriculture waste.

   

Read More »
วิจัยและนวัตกรรม

“EMERALD” : Sleeping mask form Caulerpa lentillifera

การวิจัยและนวัตกรรม 

Product : “EMERALD” : Sleeping mask form Caulerpa lentillifera
Inventor
: Mr. Narin  Kakatum
Prize
: Gold Medal from ARCHIMEDES 2020 (XXIII Moscow International Inventions and Innovative Technology Salon, March 24-27, 2020 )

Emerald Sleeping Mask encapsulated intense hydration from pure organic extract technology from CI combine with vitamin E and vitamin B3. Upon the application, hundreds of a variety of skin-soothing minerals capable of neutralizing free radicals and reversing the damage caused by daily oxidative aggressions and locks in moisture on top of your skin during the night.

   

Read More »
วิจัยและนวัตกรรม

Seanpee: Multipurpose Balm Gel for Wound Healing

การวิจัยและนวัตกรรม 

Product : Seanpee: Multipurpose Balm Gel for Wound Healing
Inventor
: Dr. Duangporn Nacapunchai, MD , Assoc. Prof.
Prize
: Gold Medal from ARCHIMEDES 2020 (XXIII Moscow International Inventions and Innovative Technology Salon) March 24-27, 2020

Cleome viscosa known as wild or dog mustard (Seanpee in a Thai language) is a common weed plant along roadsides but an important medical herb. Our previous studies on the topical application of C.viscosa extract accelerated significant wound healing and contraction rate in 57 patients with mosquito bite skin abrasion acute wound acne, non-severe burns, contact dermatitis and eczema. The products have also been studied for skin irritation and toxicity study in animas.

       

Read More »
วิจัยและนวัตกรรม

Composite Cushion Material from the coffee grounds and waste EVA -Ethylene vinyl acetate

การวิจัยและนวัตกรรม 

Product : Composite Cushion Material from the coffee grounds and waste EVA -Ethylene vinyl acetate
Inventor
: Dr. Akapong Inkuer, Asst Prof.
Prize
: Gold Medal from ARCHIMEDES 2020 (XXIII Moscow International Inventions and Innovative Technology Salon) March 24-27, 2020   

 

The cushion material is from waste. The process can circulate for reduce the amount of waste and can also produce a new product, increasing the value of industrial waste. It is also for the elderly product.

   

Read More »
วิจัยและนวัตกรรม

Coco Festa

การวิจัยและนวัตกรรม 

Product : Coco Festa
Inventors : Asst. Prof. Dr. Akapong Inkuer, Miss Somsamorn Satja

Prizes: Gold Medal (2-4 December 2020 at Hong Kong Convention and Exhibition Center, Hong Kong, China) and Silver Medal from IIIC 2020 Taipei, Taiwan.

 

Coconut fiber products are environmentally friendly and use natural rubber as binder, which is harmless and biodegradable. They are durable and able to support weight.  It can be use instead of fabric or leather to reduce waste and use synthetic materials.

   

Read More »