สวนสุนันทา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ผ่านนโยบายและการบริหารจัดการ การวิจัยและนวัตกรรม การเรียนการสอน ตลอดจนการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมกับชุมชน

นโยบาย

การวิจัย

นวัตกรรม

การเรียนการสอน

การบริการสังคม

กรณีศึกษา

การวิจัย

Suan Sunandha joins hands with Ma Thavee to develop herbs, hemp and hemp. for medical and economic crops

Suan Sunandha joins hands with Ma Thavee to develop herbs, hemp and hemp. for medical and economic crops October 5, 2021 at 1:00 p.m. Associate Professor Dr. Chutikarn Sriwiboon, President of Suan Sunandha Rajabhat University Signing with Mr. Laddawan Mathavee, President of the Company’s Managing Director Ma Thavee Farmer Co., Ltd. in an Agreement of Understanding (MOU.) on research and development projects on herbs, hemp and cannabis for medicinal and economic crops. By Suan Sunandha Rajabhat University will support hemp and cannabis seeds for the company. Ma Thavee Farmer Co., Ltd. is ready to give advice and advice on planting, extracting and developing medicinal products. and cosmeceuticals, while the company will fund research and joint development of herbs, hemp, cannabis together, both upstream, midstream and downstream. “Suan Sunandha Rajabhat University is pleased to support community enterprises, government organizations and private sector organizations who wish to come together to develop Thai herbs, hemp and cannabis for medicinal uses. and promote it as an economic crop Please have the determination and determination to help each other in this matter. Once the understanding or cooperation has been signed would like to speed up the process together Opportunity to create added value and medical knowledge from Thai herbs We need to help each other develop wisdom on herbs, hemp, cannabis and generate income for the country’s economy.” Associate Professor Dr. Chutikarn Sriwiboon, President of Suan Sunandha Rajabhat University reiterated after signing

       

การบริการสังคมไทยและสังคมโลก

Lecture on labor potential development training project to increase labor productivity Under the project to increase labor productivity to SME 4.0 for fiscal year 2022

On July 26, 2022, Ajarn Sarayut Kwanmuang, Deputy Director of Special Affairs along with Ajarn Naphatsawan Khomkhom, a lecturer in the Department of Logistics Management. Invited by the Nakhon Phanom Skills Development Office as a lecturer for a training program to develop labor potential to increase labor productivity Under the project to increase labor productivity to SME 4.0 for fiscal year 2022, the project aims to provide knowledge about business management fundamentals. Encourage entrepreneurs to have knowledge on techniques to increase labor productivity. Develop potential and develop skilled workers and increase the competitiveness of business establishments at Ar Photo Hotel Nakhon Phanom Province

       

การวิจัย

Congratulations to the researchers of the College of Innovation and Management. Received funding to support research projects.

Researcher at Suan Sunandha Rajabhat University Received funding for 18 research projects According to the OSMEP announced the results of the project that received research funding, the budget allocated to support the fundamental work. science action plan Research and innovation in Fundamental Fund (FF) type for fiscal year 2023 . with researchers from Suan Sunandha Rajabhat University Received funding for 18 research projects. Research and Development Institute I would like to announce the result and congratulations to All researchers who received a budget to support this research project.

       

การเรียนการสอน

Lecturers’ Faculty of Science and Technology field to implementation planning to Thai Sea Salt Field Learning Center, Samut Songkhram province

On 21st September 2022, Associate professor Dr. Chaisri Tarasawatpipat the Dean of the Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University with lecturers and researchers’ field for advantage report by researchers taken Fundamental Fund (FF) in fiscal year 2022 and finding research problem request for outsource research grant. They are brain storm for Sea Salt Farmer troubleshoot. In addition to implementation planning to Thai Sea Salt Field Learning Center at Thai Sea Salt Alliance, Bang Kaew Sub-District, Mueang Samut Songkhram district, Samut Songkhram province.

           

การเรียนการสอน

Major in Real Estate and Facility Management gave a special lecture on the topic “Occupational Information and Preparation for Professional Experience in Facility Management”

On September 20, 2022, Department of Real Estate and Facility Management led by Ajarn Dr. Thongchai Thongma, Deputy Dean for Administration. Faculty of Industrial Technology Assistant Professor Jitrawadee Rung-in Kanka, Head of the branch, gave a special lecture on the topic “Career Information and Preparation for Professional Experience in Facility Management” to study in the field of Real Estate Management and Building Resources by Mr. Prasit Charaswichakorn, Senior Managing Director. Director of Property Management, Mr. Arun Sirijanusorn, Senior Managing Director and Human Resources team were speakers at the multipurpose activity room, Building 42, Faculty of Industrial Technology. Suan Sunandha Rajabhat University.